Zabıta Müdürlüğü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Hizmet Standartları Tablosu (Tıklayın)

 


I. GENEL BİLGİLER  


A. Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Sınırları içerisinde beldesi halkının sağlığını, huzurunu ve esenliğini sağlayabilmiş, şehrine de bu yüzünü yansıtabilmiş, ülkemizde örnek ve önde özel statülü kolluk gücü.

Vizyonumuz

Belediye zabıtası hizmetlerini yasalara dayalı, görev, yetki ve sorumluluk anlayışı ile beldesi halkına etkin ve verimli olarak verip çağdaş bir yaşam çevresi oluşturmaktır.


B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediye Zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.
- Görevini yaparken Zabıtaya karşı gelenler kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.
- Belediye Zabıta Teşkilâtı’nın çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile Zabıta Teşkilâtı’nda hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.
- Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye Zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak Yıllık Bütçe Kanunu’nda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.


C. Birime İlişkin Bilgiler

1. Örgüt Yapısı

ZABITA MÜDÜRÜ
ZABITA MÜDÜR YRD.
İdare Amiri 
Ekipler Amiri 
Bürolar
Evrak Ekipleri
Kontrol Ekipleri
Motorize Ekipler
Pazar Ekibi
Nokta Ekipleri

2. Sunulan Hizmetler

- Gerekli görülen önemli noktalara güvenlik kameraları yerleştirilmesi.
- Araç ve yaya trafiğinin halkın huzurunu bozmayacak şekilde düzenlenmesi.
- Sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi.
- Personelin mevzuata ve bireysel gelişimine ilişkin eğitimler düzenlenmesi.


II. AMAÇ VE HEDEFLER


A. Birimin Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ: İlçede artma eğilimi gösteren kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçedeki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlanması.
HEDEF: Her türlü (özellikle Pazar yerleri ve açık alanda satış yapan, halk sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiye yönelik tüm faaliyetlerin kontrol altına alınması) denetim ve bu denetimlerin niteliğinin arttırılması. 
HEDEF: Zabıtanın varlığını ön plana çıkaracak etkinlikleri arttırarak kamu düzenini bozmaya eğilimli kişilerde denetim bilinci oluşturmak ve vatandaşlarda Zabıtaya güven ve işbirliği duygusunun geliştirilmesi. 
HEDEF: Vatandaşlarda tüketici bilincini geliştirerek Belediye Zabıtası’nın etkinliğinin arttırılması ve işletmeler üzerindeki oto kontrolün vatandaşlar aracılığı ile sağlanması.       

 

AYRINTILI BİLGİ VE FAALİYET RAPORU İÇİN TIKLAYIN (PDF FORMATINDA AÇILIR)